Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

https://www.netcomplex.pl 

 

§1 Postanowienia ogólne

1. Przedmiotowy regulamin określa warunki korzystania ze strony internetowej dostępnej pod adresem elektronicznym https://www.netcomplex.pl, która prowadzona jest przez Net Complex sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku Białej, adres: ul. Cieszyńska 79, 43 – 300 Bielsko Biała, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000638200, NIP: 547-216-54-61, REGON: 365444659, kapitał zakładowy 25 000,00 zł.

2. Kontakt z Usługodawcą można uzyskać pod numerami telefonów: 33 472 03 18 lub 33 816 04 11 (opłata wg taryfy operatora) oraz drogą elektroniczną na adres: biuro@netcomplex.pl

3. Usługodawca udostępnia nieodpłatnie Usługobiorcom regulamin, którego treść może być w każdej chwili pozyskana, odtworzona i utrwalona za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Usługobiorca.

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie znajdą przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2017 r. poz. 1219), ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2017 r. poz. 683), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2017 r. poz. 459, 933, 1132) oraz inne właściwe przepisy.

§2 Definicje pojęć

Usługobiorca – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która korzysta z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę.

Usługodawca/Spółka – Net Complex sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku Białej, adres: ul. Cieszyńska 79, 43 – 300 Bielsko Biała, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000638200, NIP: 547-216-54-61, REGON: 365444659, kapitał zakładowy 25 000,00 zł (opłacony w całości), adres poczty elektronicznej: biuro@netcomplex.pl, numer telefonu: 33 472 03 18 lub 33 816 04 11, fax: 33 486 70 02 (opłata wg taryfy operatora).

§3 Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

1. Świadczenie usług drogą elektroniczną odbywa się 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. Warunkiem korzystania z usług niniejszej strony internetowej jest:

  1. posiadanie komputera lub innego urządzenia multimedialnego,
  2. aktywne połączenie z siecią Internet zapewniające transmisję danych,
  3. aktywne konto poczty elektronicznej,
  4. system operacyjny Windows XP, 7, 8, 10, Vista, Linux, Android,
  5. przeglądarka internetowa: Chrome, Internet Explorer, Mozilla FireFox, Opera, Safari,
  6. włączona obsługa apletu JavaScript, Flash Player, plików Cookies,
  7. minimalna rozdzielczość ekranu: 640 x 400 pikseli lub wyższa.

2. W przypadku korespondencji otrzymywanej za pośrednictwem poczty elektronicznej niezbędne jest posiadanie aktywnego konta poczty e-mail, natomiast w przypadku załączników dostarczanych wraz z pocztą, programu obsługującego pliki danego typu w szczególności: pdf, doc, docx, jpg.

3. Usługobiorca zobowiązany jest korzystać z zasobów niniejszej strony internetowej, zgodnie z jej przeznaczeniem, zgodnie z zasadami współżycia społecznego oraz powinien powstrzymywać się od dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

4. Z uwagi na fakt, iż korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiąże się ze szczególnym zagrożeniem, jakie występuje przy korzystaniu z sieci Internet, Usługobiorca winien stosować odpowiednie oprogramowanie mające na celu stworzenie odpowiednich zabezpieczeń, w szczególności używać aktualizowanych na bieżąco programów antywirusowych, oraz zapór sieciowych – firewall.

§4 Pliki Cookies

Usługodawca wykorzystuje do świadczenia usług drogą elektroniczną mechanizm plików Cookies. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików Cookies do swojego urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji, korzystanie z niniejszej strony będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają działania plików Cookies. Szczegółowe informacje na temat możliwości i sposobów obsługi plików Cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej, z której korzysta Usługobiorca.

§5 Usługi świadczone drogą elektroniczną

1. Usługodawca udostępnia możliwość pobrania materiałów dotyczących rozwiązań oraz metod ochrony sieci IT. Usługa ta świadczona jest bezpłatnie. Materiały do pobrania dostępne są w zakładce „Materiały do pobrania/Dokumenty”. W celu pobrania interesujących nas dokumentów, należy w zakładce „Materiały do pobrania/Dokumenty” wypełnić formularz podając adres e-mail, imię, nazwisko, nazwa firmy, numer telefonu oraz kliknąć na przycisk „Uzyskaj dostęp”

2. Usługa „Chat online” dostępna jest dla wszystkich Usługobiorców, mających dostęp do strony internetowej i umożliwia prowadzenie rozmów z Usługodawcą za pośrednictwem komunikatora „Chat online”. Aby skorzystać z powyższej usługi należy kliknąć na stronie w okienko oznaczone, jako „Online” (niebieski pasek w dolnym menu), następnie należy podać imię, adres e-mail i kliknąć na przycisk „Zacznij chat”. Usługa „Chat online” świadczona jest nieodpłatnie od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 16:00.

3. Usługa „Webinarium” dostępna jest dla wszystkich Usługobiorców, mających dostęp do strony i umożliwia świadczenie usług o charakterze szkoleniowym z zakresu oprogramowań komputerowych. Aby skorzystać z powyższej usługi należy kliknąć na zakładkę „Wydarzenia”, która zawiera aktualną listę webinariów, następnie po wybraniu webinarium, które nas interesuje należy kliknąć na przycisk „Zarejestruj się” i podać następujące dane: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, nazwa firmy, kliknąć na przycisk „Rejestruj”. Po wykonaniu powyższych czynności, na adres e-mail podany przy rejestracji zostaje przesłane potwierdzenie dokonanej rejestracji, zawierające również informacje na temat wybranego webinarium (termin webinarium, sposób logowania). 

4. Usługa „Blog” dostępna jest dla wszystkich Usługobiorców, mających dostęp do strony i polega na udostępnieniu Usługobiorcom zasobów strony https://www.netcomplex.pl/blog/ zawierającej publikacje dotyczące bezpieczeństwa IT na rynku polskim a także możliwości zamieszczania komentarzy do publikacji przez Usługobiorców. 

5. Usługa „Newsletter” związana jest z przesyłaniem informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną i jest realizowana po wyrażeniu zgody na jej otrzymywanie przez Usługobiorcę. Usługobiorca może aktywować usługę „Newsletter” w następujący sposób:

  1. wpisując adres e-mail w zakładce „Newsletter”,
  2. wpisując adres e-mail w wyskakującym okienku pop-up.

6. Usługobiorca może zrezygnować z usługi „Newsletter” przesyłając wiadomość e-mail na adres: biuro@netcomplex.pl. Usługa „Newsletter” świadczona jest nieodpłatnie.

§6 Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

1. Reklamacje w zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem niniejszej strony internetowej można złożyć drogą elektroniczną na adres e-mail: biuro@netcomplex.pl, telefonicznie pod numerem 33 472 03 18 lub 33 816 04 11 oraz korespondencyjnie na adres: Net Complex sp. z o.o. ul. Cieszyńska 79, 43 – 300 Bielsko Biała. 

2. W zgłoszeniu reklamacyjnym prosimy o podanie danych osoby dokonującej zgłoszenia, w szczególności: imię i nazwisko, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej (e-mail), opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji, wskazanie sposobu dostarczenia odpowiedzi na reklamację (korespondencyjnie lub elektronicznie).

3. Usługodawca ustosunkuje się do złożonej reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania przesyłając stosowną odpowiedź zgodnie z wybranym przez Usługobiorcę sposobem.

§7 Ochrona danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych Usługobiorców jest Net Complex sp. z o.o. Dane osobowe Usługobiorców są przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2017 r. poz. 1219) oraz ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 922).

2. Dane osobowe Usługobiorców są przetwarzane w celu prawidłowej realizacji usług związanych z organizacją szkoleń, webinarium a także świadczenia usługi Newsletter. Zakres przetwarzanych danych osobowych obejmuje: imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, nazwa firmy. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych osobowych może skutkować niemożnością świadczenia usług przez Usługodawcę. Usługobiorca ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo żądania ich uzupełnienia, uaktualnienia i sprostowania oraz prawo do ich usunięcia. Modyfikacja danych osobowych możliwa jest na podstawie żądania, jakie Usługobiorca przesyła do Usługodawcy za pośrednictwem poczty e-mail na adres: biuro@netcomplex.pl

3. Usługodawca zapewnia odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Usługobiorców, w szczególności uniemożliwiające dostęp do nich osobom trzecim lub ich przetwarzanie z naruszeniem przepisów prawa, zapobiegające utracie danych, ich uszkodzeniu lub zniszczeniu.

§8 Postanowienia końcowe

1. Wszelkie prawa do niniejszej strony internetowej, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, należą do Usługodawcy.

2. Treści zamieszczone na stronie internetowej chronione są na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 880).

3. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 19 luty 2018 r.

 


Załączniki: