Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

https://www.netcomplex.pl 

 

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Przedmiotowy regulamin określa warunki korzystania ze strony internetowej dostępnej pod adresem elektronicznym https://www.netcomplex.pl, która prowadzona jest przez Net Complex sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku Białej, adres: ul. Cieszyńska 79, 43 – 300 Bielsko Biała, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000638200, NIP: 547-216-54-61, REGON: 365444659, kapitał zakładowy 25 000,00 zł.

2. Kontakt z Usługodawcą można uzyskać pod numerami telefonów: 33 472 03 18 lub 33 816 04 11 (opłata wg taryfy operatora) oraz drogą elektroniczną na adres: biuro@netcomplex.pl

3. Dostęp do Serwisu internetowego jest bezpłatny. Jedyny koszt, jaki Użytkownicy ponoszą w związku z korzystaniem z niniejszego Serwisu, to koszt połączenia internetowego z Serwerem, który zależny jest od czasu trwania połączenia i taryfy obowiązującej u operatora sieci, z której korzysta Użytkownik.

4. Usługodawca udostępnia nieodpłatnie Usługobiorcom regulamin, którego treść może być w każdej chwili pozyskana, odtworzona i utrwalona za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Usługobiorca.

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2018 r. poz. 650), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2018 r. poz. 1025, 1104), ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2018 r. poz. 650) oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

§ 2 Definicje pojęć

Usługobiorca – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która korzysta z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę.

Usługodawca/Spółka – Net Complex sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku Białej, adres: ul. Cieszyńska 79, 43 – 300 Bielsko Biała, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000638200, NIP: 547-216-54-61, REGON: 365444659, kapitał zakładowy 25 000,00 zł (opłacony w całości), adres poczty elektronicznej: biuro@netcomplex.pl, numer telefonu: 33 472 03 18 lub 33 816 04 11, fax: 33 486 70 02 (opłata wg taryfy operatora).

Serwis internetowy – strona internetowa działająca pod adresem elektronicznym https://www.netcomplex.pl 

§ 3 Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

1. Świadczenie usług drogą elektroniczną odbywa się 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. Warunkiem korzystania z usług niniejszej strony internetowej jest:

 1. posiadanie komputera lub innego urządzenia multimedialnego,
 2. aktywne połączenie z siecią Internet zapewniające transmisję danych,
 3. aktywne konto poczty elektronicznej,
 4. system operacyjny Windows 7, 8, 10, Vista, Linux,
 5. przeglądarka internetowa: Chrome, Internet Explorer, Mozilla FireFox, Opera, Safari,
 6. włączona obsługa apletu JavaScript, Flash Player, plików Cookies,
 7. minimalna rozdzielczość ekranu: 640 x 400 pikseli lub wyższa.

2. W przypadku korespondencji otrzymywanej za pośrednictwem poczty elektronicznej niezbędne jest posiadanie aktywnego konta poczty e-mail, natomiast w przypadku załączników dostarczanych wraz z pocztą, programu obsługującego pliki danego typu w szczególności: pdf, doc, docx, jpg.

3. Usługobiorca zobowiązany jest korzystać z zasobów niniejszej strony internetowej, zgodnie z jej przeznaczeniem, zgodnie z zasadami współżycia społecznego oraz powinien powstrzymywać się od dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

4. Z uwagi na fakt, iż korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiąże się ze szczególnym zagrożeniem, jakie występuje przy korzystaniu z sieci Internet, Usługobiorca winien stosować odpowiednie oprogramowanie mające na celu stworzenie odpowiednich zabezpieczeń, w szczególności używać aktualizowanych na bieżąco programów antywirusowych, oraz zapór sieciowych – firewall.

§ 4 Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną

1. Usługodawca udostępnia możliwość pobrania materiałów dotyczących rozwiązań oraz metod ochrony sieci IT. Usługa ta świadczona jest bezpłatnie. Materiały do pobrania dostępne są w zakładce „Baza wiedzy/Dokumenty”. W celu pobrania interesujących nas dokumentów, należy w zakładce „Baza Wiedzy/Dokumenty” wypełnić formularz podając adres e-mail, imię, nazwisko, nazwa firmy, numer telefonu oraz kliknąć na przycisk „Uzyskaj dostęp”. 

2. Usługa „Chat online” dostępna jest dla wszystkich Usługobiorców, mających dostęp do strony internetowej i umożliwia prowadzenie rozmów z Usługodawcą za pośrednictwem komunikatora „Chat online”. Aby skorzystać z powyższej usługi należy kliknąć na stronie w okienko oznaczone, jako „Online” (niebieski pasek w dolnym menu), następnie należy podać imię, adres e-mail i kliknąć na przycisk „Zacznij chat”. Usługa „Chat online” świadczona jest nieodpłatnie od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 16:00.

3. Usługa „Webinaria” dostępna jest dla wszystkich Usługobiorców, mających dostęp do strony i umożliwia świadczenie usług o charakterze szkoleniowym z zakresu oprogramowań komputerowych. Aby skorzystać z powyższej usługi należy kliknąć na zakładkę „Webinaria”, która zawiera aktualną listę webinariów, następnie po wybraniu webinarium, które nas interesuje należy kliknąć na przycisk „Zarejestruj się” i podać następujące dane: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, nazwa firmy, kliknąć na przycisk „Rejestruj”. Po wykonaniu powyższych czynności, na adres e-mail podany przy rejestracji zostaje przesłane potwierdzenie dokonanej rejestracji, zawierające również informacje na temat wybranego webinarium (termin webinarium, sposób logowania). 

4. Usługa „Blog” dostępna jest dla wszystkich Usługobiorców, mających dostęp do strony i polega na udostępnieniu Usługobiorcom zasobów strony https://www.netcomplex.pl/blog/ zawierającej publikacje dotyczące bezpieczeństwa IT na rynku polskim a także możliwości zamieszczania komentarzy do publikacji przez Usługobiorców. 

5. Usługa „Newsletter” związana jest z przesyłaniem informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną i jest realizowana po wyrażeniu zgody na jej otrzymywanie przez Usługobiorcę. Usługobiorca może aktywować usługę „Newsletter” w następujący sposób:

 1. wpisując adres e-mail w zakładce „Newsletter”,
 2. wpisując adres e-mail w wyskakującym okienku pop-up.

6. Usługobiorca może zrezygnować z usługi „Newsletter” przesyłając wiadomość e-mail na adres: biuro@netcomplex.pl. Usługa „Newsletter” świadczona jest nieodpłatnie.

§ 5 Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

1. Reklamacje w zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem niniejszej strony internetowej można złożyć drogą elektroniczną na adres e-mail: biuro@netcomplex.pl, telefonicznie pod numerem 33 472 03 18 lub 33 816 04 11 oraz korespondencyjnie na adres: Net Complex sp. z o.o. ul. Cieszyńska 79, 43 – 300 Bielsko Biała. 

2. W zgłoszeniu reklamacyjnym prosimy o podanie danych osoby dokonującej zgłoszenia, w szczególności: imię i nazwisko, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej (e-mail), opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji, wskazanie sposobu dostarczenia odpowiedzi na reklamację (korespondencyjnie lub elektronicznie).

3. Usługodawca ustosunkuje się do złożonej reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania przesyłając stosowną odpowiedź zgodnie z wybranym przez Usługobiorcę sposobem.

§ 6 Ochrona danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych Usługobiorców jest Net Complex sp. z o.o. Administrator danych przetwarza dane osobowe pozyskiwane poprzez stronę Sklepu internetowego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej „RODO”.

2. Usługodawca przy przetwarzaniu danych osobowych zobowiązuje się stosować środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych, a w szczególności zabezpieczające dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

3. Szczegółowe zasady dotyczące ochrony danych osobowych a także informacje na temat plików cookies dostępne są w zakładce „Polityka prywatności”.

§ 7 Postanowienia końcowe

1. Wszelkie prawa do niniejszego Serwisu, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, należą do Usługodawcy.

2. Treści zamieszczone na stronie internetowej chronione są na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 880).

3. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 31 sierpień 2018 r.


Polityka Prywatności

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Niniejsza Polityka prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony internetowej https://www.netcomplex.pl

2. Administratorem danych osobowych jest Net Complex sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku Białej, adres: ul. Cieszyńska 79, 43 – 300 Bielsko Biała, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000638200, NIP: 547-216-54-61, REGON: 365444659, kapitał zakładowy 25 000,00 zł.

3. Administrator danych przetwarza dane osobowe pozyskiwane poprzez stronę Serwisu internetowego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej „RODO”, ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne.

4. Korzystanie ze strony Sklepu internetowego obywa się za pomocą bezpiecznego protokołu SSL, który zwiększa ochronę transmisji danych w sieci Internet.

5. Wejście na stronię Sklepu internetowego oraz korzystanie z jego funkcjonalności bez zakupu produktów lub usług, nie wymaga podawania danych osobowych.

§ 2 Zasady przetwarzania danych osobowych

1. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych:

 1. realizacja usług świadczonych drogą elektroniczną (organizacja webinarium, szkolenia), (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
 2. udzielanie odpowiedzi na zapytania składane poprzez chat online (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
 3. wysyłanie informacji i/lub ofert handlowych na wskazany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej w tym przesyłanie Newsletter’a (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
 4. prowadzenia dokumentacji księgowej w tym wystawiania faktur VAT (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
 5. rozpatrywania reklamacji z tytułu usług świadczonych drogą elektroniczną (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
 6. ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń, jakie może podnosić Administrator lub jakie mogą być podnoszone wobec Administratora (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 7. marketingu bezpośredniego (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

2. Zakres przetwarzanych danych osobowych jest następujący: imię, nazwisko, adres korespondencyjny, numer telefonu, adres e-mail, nazwa firmy, numer NIP.

3. Podanie danych jest dobrowolne, jednak w niektórych przypadkach może być konieczne (np. wysyłka Newsletter’a).

4. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom świadczącym pomoc techniczną dla Serwisu internetowego, firmom hostingowym, podmiotom udostępniającym oprogramowanie do prowadzenia webinariów.

5. Administrator danych nie przekazuje Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

6. Przysługują Państwu następujące prawa:

 1. prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, jak również ograniczenia przetwarzania danych, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania a także prawo do przenoszenia danych,
 2. prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie w przypadku, gdy dana osoba wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Zgodę tę można w każdej chwili wycofać składając stosowane oświadczenie w formie pisemnej lub drogą elektroniczną. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
 3. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – osoba, której dane przetwarzane są przez administratora ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli uzna, iż dotyczące jej przetwarzanie danych osobowych narusza obowiązujące przepisy w zakresie ochrony danych osobowych. Organem nadzorczym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7. W celu skorzystania z wyżej wymienionych praw, prosimy o kontakt z Administratorem danych poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie na adres: Net Complex sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku Białej, adres: ul. Cieszyńska 79, 43 – 300 Bielsko Biała lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@netcomplex.pl

8. Administrator danych przechowuje dane osobowe przez okres, który jest uzależniony od celu, w jakim są przetwarzane. Dla przetwarzanych danych okres ten przedstawia się następująco:

 1. dla celu związanego z wykonaniem usługi świadczonej drogą elektroniczną, dane są przechowywane przez okres niezbędny do wykonania usługi,
 2. dla celu prowadzenia ksiąg rachunkowych, dane są przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa nakazującymi administratorowi przechowywanie ksiąg rachunkowych (5 lat, licząc od początku roku następującego po roku obrotowym, którego dane dotyczą),
 3. dla celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, dane przechowywane są przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń w stosunku do osoby, której dane dotyczą, z tytułu prowadzonej przez administratora działalności gospodarczej. Okres przedawnienia określają przepisy prawa, w szczególności Kodeks Cywilny.

§ 3 Pliki Cookies

1. Strona internetowa wykorzystuje mechanizm działania plików cookies. Pliki cookies są to małe pliki tekstowe, które są zapisywane przez system teleinformatyczny w systemie teleinformatycznym Użytkownika (na komputerze, telefonie, tablecie) podczas przeglądania strony Serwisu internetowego i pozwalają na późniejszą identyfikację Użytkownika w przypadku ponownego połączenia ze stroną Serwisu z urządzenia (np. komputera, telefonu, tabletu), na którym zostały zapisane. Pliki te mają na celu zapewnić prawidłowe działanie Serwisu internetowego.

2. Serwis internetowy wykorzystuje pliki cookies do:

 1. monitorowania ruchu na stronie Serwisu internetowego,
 2. zbierania anonimowych, zbiorczych statystyk, które pozwalają udoskonalić stronę Serwisu internetowego oraz ofertę produktową,
 3. ustalania liczby anonimowych użytkowników na stronie Serwisu.

3. Poniżej przedstawiamy pliki cookies zamieszczane przez Serwis internetowy:

Nazwa Cookies

Zastosowanie pliku cookies

Czas ważności pliku cookies

PHPSESSID

Przechowuje identyfikator sesji

Sesyjny

ssupp.barclicked

Plik cookie wykorzystywany przez narzędzie Smartsupp do obsługi live czatu i kontaktu z działem obsługi Klienta Net Complex sp. z o.o.

Sesyjny

ssupp.chatid x 2

Plik cookie wykorzystywany przez narzędzie Smartsupp do obsługi live czatu i kontaktu z działem obsługi Klienta Net Complex sp. z o.o.

Sesyjny

ssupp.opened

Plik cookie wykorzystywany przez narzędzie Smartsupp do obsługi live czatu i kontaktu z działem obsługi Klienta Net Complex sp. z o.o.

Sesyjny

ssupp.vid x 2

Plik cookie wykorzystywany przez narzędzie Smartsupp do obsługi live czatu i kontaktu z działem obsługi Klienta Net Complex sp. z o.o.

6 miesięcy

ssupp.visits x 2 

W oczekiwaniu 

Sesyjny

ssupp.barclicked

Używany do wysyłania automatycznej wiadomości w chwili, gdy Użytkownik otwiera okno czatu

Sesyjny

_ga

Ten zewnętrzny plik cookie Google Analytics służy do zobrazowania, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze strony Serwisu (gromadzi informacje na temat odwiedzin na stronie Serwisu)

2 lata

_gid

Ten zewnętrzny plik cookie Google Analytics służy do zobrazowania, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze strony Serwisu (gromadzi informacje na temat odwiedzin na stronie Serwisu)

24 godziny

_gad 

Ten plik cookie ogranicza gromadzenie danych, jeżeli na jednej stronie otrzymano zbyt wiele żądań Użytkowników. Niektóre żądania Użytkowników są blokowane, a wyniki wyświetlane

10 minut

__cfduid

Plik cookie wykorzystywany do śledzenia czasu ładowania strony Serwisu i przestoju w usługach. Nie zawierają żadnych informacji pozwalających na zidentyfikowanie Użytkownika

-

4. W ramach Serwisu internetowego używane są tzw. wtyczki społecznościowe („wtyczki“) serwisów społecznościowych, co powoduje, iż w urządzeniu Użytkownika mogą być umieszczone pliki Cookies pochodzące od innych podmiotów w szczególności takich jak: Twitter, Facebook, Google+, YouTube. Poniżej szczegóły:

 1. Facebook Cookies – używamy przycisku Facebook Like, aby zintegrować Serwis internetowy z naszą stroną na Facebook’u. Powoduje to, że niektóre pliki cookie zostaną utworzone przez Facebook, które wykrywają liczbę „lubię” i czy jesteś zalogowany na Facebook, czy nie. Prosimy o zapoznanie z Polityką prywatności Facebook,
 2. YouTube Cookies – możemy osadzać w Serwisie pliki wideo, które są hostowane w serwisie zewnętrznym (YouTube), z wykorzystaniem rozszerzonego trybu prywatności YouTube. Zgodnie z informacjami zawartymi na stronie YouTube, YouTube może zapisać pliki cookie w komputerze Użytkownika dopiero wówczas, gdy Użytkownik uruchomi odtwarzacz wideo YouTube. Ponadto, na potrzeby odtwarzana osadzonych plików wideo w ramach tego trybu prywatności, YouTube nie będzie przechowywać informacji pozwalających na identyfikację osobową użytkownika. W związku z tym, że te pliki cookie są zapisywane przez YouTube, nie sprawujemy bezpośredniej kontroli nad ich wykorzystaniem. Szczegółowe informacje na temat plików cookies dostępne są w Polityce prywatności YouTube,
 3. Twitter Cookies – wtyczkę tę można rozpoznać pod logiem Twitter. Informacja o prywatności dostępna na stronie twitter.com 
 4. Google+ – wtyczkę tę można rozpoznać pod logiem Google+. Informacja o prywatności dostępna na stronie plus.google.com 

5. Mechanizm działania plików cookies można w każdym czasie wyłączyć dokonując zmiany ustawień w przeglądarce internetowej, jednak wyłączenie plików cookies może uniemożliwić prawidłowe korzystanie ze strony Sklepu internetowego. Szczegółowe informacje na temat możliwości i sposobów obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej, z której korzysta Użytkownik.

6. Poniżej przedstawiamy sposób zmiany ustawień przeglądarek internetowych w zakresie stosowania plików cookies:

 1. Chrome: link
 2. Firefox: link
 3. Safari: link
 4. Opera: link
 5. Internet Explorer: link