Wallix Admin Bastion (WAB)

Wallix Admin Bastion (WAB) - foto 1


Rozwiązania Privileged Acces Management (PAM) są odpowiedzią na wyzwania związane z bezpieczeństwem IT. Wspomagają monitorowanie i zarządzanie kontami uprzywilejowanymi i umożliwiają nadzór nad sesjami uprzywilejowanymi.

Rozwiązanie Privileged Access Management firmy Wallix zostało wybrane w 2016 roku „Najlepszym zakupem” w rankingu SC Magazine. Magazyn wspomagający wybory w dziedzinie cyberbezpieczeństwa na całym świecie nadał mu punktację 5/5 we wszystkich kategoriach. 

Więcej informacji


Załączniki:


Wallix AdminBastion to rozwiązanie, które pomaga w organizacji zarządzania i monitorowania użytkowników mających uprzywilejowany dostęp do infrastruktury informatycznej, w tym serwerów, aplikacji i inyych urządzeń.

 

Zarządzanie dostępem do kont uprzywilejowanych

Wszystkie organizacje posiadają w swojej infrastrukturze konta uprzywilejowane. Wyzwaniem jest zarządzanie tymi kontami oraz wiedza, co do podejmowanych aktywności w ramach sesji uprzywilejowanych. Rozwiązanie PAM wspiera proces zarządzania kontami uprzywilejowanymi przez zapewnienie możliwości przypisania dostępu konkretnym osobom do wymaganych elementów infrastruktury technicznej. Dostęp można definiować w bardzo elastyczny i granularny sposób:
- można wykorzystywać profile wbudowane oraz własne. 
- dostęp może być przyznany wcześniej, a aktywowany o określonej porze lub na żądanie, po zatwierdzeniu przez upoważnioną osobę.
System umożliwia również dostęp zgodny z zasadą „czterech oczu” (efektywnego nadzoru, administrator ma możliwość monitorowania sesji w czasie rzeczywistym i w razie potrzeby może ją zakończyć).

Korzyścią wynikającą z zastosowania rozwiązania Wallix jest możliwość zobrazowania i śledzenia aktywności w infrastrukturze informacyjno-komunikacyjnej przy wykorzystaniu kont uprzywilejowanych.

Możliwość śledzenia i wykrywania aktywności przy dostępie konsultantów i wsparcia z firm zewnętrznych

Wyzwaniem dla współczesnych firm, instytucji i organizacji jest zapewnienie dostępu dla konsultantów, inżynierów wsparcia i pracowników kontraktowych oraz połączenie tych aktywności z zarządzaniem kontami uprzywilejowanymi oraz zapewnieniem bezpieczeństwa przetwarzanych danych.
Rozwiązanie Admin Bastion zapewnia pojedynczy punkt dostępu dla konsultantów, inżynierów wsparcia i pracowników kontraktowych z elastyczną strukturą nadawania uprawnień i z możliwością nagrywania sesji. Dostęp może być realizowany zgodnie z zasadą „czterech oczu”. Rozwiązanie to również zapewnia automatyczne zrywanie sesji przy próbie wykonania zabronionych i niedozwolonych akcji w sesjach uprzywilejowanych zanim akcje te zostaną wykonane w środowiskach docelowych.

Zarządzanie hasłami

Kolejnym wyzwaniem dla współczesnych firm jest zarządzanie przyznawaniem uprawnień do kont uprzywilejowanych, a szczególnie z ich odbieraniem, gdy nie są już niezbędne do wykonywania zleconych prac. Stanowi to kłopot szczególnie przy dużej rotacji pracowników własnych, kontraktowych oraz firm zewnętrznych.
Rozwiązanie Admin Bastion zapewnia scentralizowane rozwiązanie przyznawania dostępu do zasobów wewnętrznych kontom uprzywilejowanym. System WAB chroni systemy przed nieautoryzowanym dostępem i nadużyciem krytycznych danych.
Korzyścią zastosowania pojedynczego, scentralizowanego rozwiązania WAB jest możliwość zapewnienia dostępu do starszych urządzeń, które nie są kompatybilne z usługami katalogowymi lub pracowników firm zewnętrznych, gdy nie mają kont w takich usługach katalogowych jak LDAP, Active Directory lub podobnych.
Admin Bastion jest całkowicie pobawiony agentów i jest zintegrowany z usługą Active Directry.  Co więcej może w pełni zautomatyzować zmiany haseł w systemie Windows, Linux, Oracle, Cisco i Active Directory.

Audyty i potwierdzenie spełnienia zgodności z regulacjami i wymogami prawnymi

Regulacje i standardy dotyczące danych osobowych, bezpieczeństwa technologii informacyjno-komunikacyjnej, retencji danych, ochrony przetwarzanych danych wymagają systemowego podejścia w celu zapewnienia i weryfikacji czy dane w postaci elektronicznej są chronione na wymaganym poziomie i są bezpieczne w infrastrukturze danego podmiotu. Korzyścią wynikającą z zastosowania w infrastrukturze rozwiązania Admin Bastion jest możliwość dostarczenia szczegółowych i dokładnych raportów, dotyczących pełnej aktywności związanej z dostępem do kont uprzywilejowanych, blokowania niedozwolonych operacji oraz możliwość weryfikacji czynności wykonywanych podczas sesji uprzywilejowanych na potrzeby audytów i analiz zgodności.


Cechy produktu Wallix Admin Bastion:

• Śledzenie, audyt i badanie zgodności

• Dostęp na „jedno klikniecie”

• Kontrola dostępu

• Nagrywanie sesji

• Zarządzanie hasłami

• Nadzór w czasie rzeczywistym

• Pojedynczy punkt logowania (SSO)

• Wielowątkowość

• Raportowanie

• Łatwość konfiguracji

• Zasilanie systemów SIEM wszystkimi operacjami wykonywanymi przez użytkowników i administratorów

 


Wypróbuj wersję testową
Wallix Admin Bastion