firebox

§1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejsza polityka prywatności Administratora to informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych i innych informacji dotyczących użytkowników strony internetowej dostępnej pod adresem elektronicznym https://www.netcomplex.pl
 2. Korzystanie ze Strony internetowej odbywa się za pomocą bezpiecznego protokołu SSL, który zwiększa ochronę transmisji danych w sieci Internet.
 3. W celu zapewnienia integralności i poufności danych, Administrator wdrożył procedury umożliwiające dostęp do danych jedynie osobom upoważnionym i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. Administrator stosuje rozwiązania organizacyjne i techniczne w celu zapewnienia, aby wszystkie operacje na danych osobowych były rejestrowane i dokonywane tylko przez osoby upoważnione.

§2 Administrator danych

 1. Administratorem danych osobowych jest Net Complex sp. z o.o. wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000638200, adres stałego miejsca wykonywania działalności (adres do doręczeń): ul. Wita Stwosza 5, 43 – 300 Bielsko Biała, NIP: 547-216-54-61, REGON: 365444659.
 2. Z administratorem danych można skontaktować się pod adresem poczty elektronicznej: biuro@netcomplex.pl lub pisemnie na adres: Net Complex sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku Białej, adres: ul. Wita Stwosza 5, 4, 43 – 300 Bielsko Biała.

§3 Inspektor Ochrony Danych

W każdym przypadku osoba, której dane dotyczą, może również skontaktować się bezpośrednio z wyznaczonym przez Administratora Inspektorem Ochrony Danych:

 1. za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@netcomplex.pl
 2. pisemnie na adres z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”: ul. Wita Stwosza 5, 43 – 300 Bielsko Biała.

 

§4 Cele, podstawa prawna oraz okres retencji danych

 1. Cele, podstawy prawne i okres retencji danych osobowych:
  1. w celu realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną (organizacja webinarium, szkolenia), (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO), przez czas niezbędny do wykonania usługi, a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń,
  2. w celu realizacji usługi Newsletter, na podstawie zgody osoby (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO), do czasu wycofania wyrażonej zgody,
  3. w celu udzielania odpowiedzi na zapytania składane poprzez chat online (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO), przez czas niezbędny do wykonania usługi,
  4. w celu rozpatrywania reklamacji z tytułu usług świadczonych drogą elektroniczną (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO), przez czas niezbędny do rozpatrzenia reklamacji, a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń,
  5. w celu obsługi zgłoszeń serwisowych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO), przez czas niezbędny do rozpatrzenia zgłoszenia serwisowego, a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń,
  6. w celu obsługi zapytań kierowanych za pośrednictwem formularza kontaktowego, co stanowi prawnie uzasadniony interes administratora polegający na udzieleniu odpowiedzi na zapytania kierowane za pośrednictwem formularza (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO), przez czas trwania korespondencji, a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń,
  7. w celu zamieszczania komentarzy pod wpisami na Blogu, co stanowi prawnie uzasadniony interes administratora, (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na zatwierdzeniu dodawanych przez Użytkowników komentarzy i ich publikowaniu, przez okres wyświetlania komentarzy pod wpisami na Blogu,
  8. w związku z prowadzeniem profilu Facebook, LinkedIn, Twitter, YouTube, Instagram w celu informowania Użytkowników o aktywności Administratora oraz promowaniu usług oraz produktów, a także w celu komunikacji z Użytkownikami za pośrednictwem funkcjonalności dostępnych w mediach społecznościowych. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Użytkowników odwiedzających profile Administratora jest prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na promowaniu własnej marki oraz budowaniu i utrzymaniu społeczności związanej z marką (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  9. w celu dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, co stanowi prawnie uzasadniony interes administratora, (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO), przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń.

 

 1. Administrator danych może przetwarzać następujące dane osobowe:
  1. w celu realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną (organizacja webinarium, szkolenia), przetwarzane są takie dane jak: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres korespondencyjny, nazwa firmy, NIP,
  2. w celu realizacji usługi Newsletter, przetwarzany jest adres e-mail,
  3. w celu udzielania odpowiedzi na pytania składane poprzez chat online przetwarzane jest imię, adres e-mail,
  4. w celu obsługi zgłoszeń serwisowych przetwarzane są takie dane jak: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu,
  5. w celu rozpatrywania reklamacji z tytułu usług świadczonych drogą elektroniczną przetwarzane są takie dane jak: imię, nazwisko, adres korespondencyjny, adres e-mail,
  6. w celu realizacji zgłoszeń serwisowych, przetwarzane są takie dane jak: imię, nazwisko, NIP, adres e-mail,
  7. w celu zamieszczania komentarzy, przetwarzane jest imię, adres e-mail,
  8. w celu obsługi zapytań kierowanych za pośrednictwem formularza kontaktowego, przetwarzane są takie dane jak: imię, nazwisko, adres e-mail, nr telefonu.

 

§5 Odbiorcy danych użytkowników

Administrator ujawnia dane osobowe użytkowników wyłącznie podmiotom przetwarzającym na mocy zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych w celu realizacji usług na rzecz administratora, w szczególności podmiotom świadczącym pomoc techniczną dla Strony internetowej, podmiotom świadczącym usługę hostingu, a także usług prawnych.

 

§6 Prawa osób, których dane dotyczą

Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo:

 1. dostępu - uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są jej dane osobowe. (art. 15 RODO),
 2. do sprostowania - żądania sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe, lub uzupełnienia niekompletnych danych (art. 16 RODO),
 3. do usunięcia danych - żądania usunięcia jej danych osobowych, jeżeli administrator nie ma już podstawy prawnej do ich przetwarzania lub dane nie są już niezbędne do celów przetwarzania (art. 17 RODO),
 4. do ograniczenia przetwarzania - żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO),
 5. do przenoszenia danych - otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego danych osobowych jej dotyczących, które dostarczyła administratorowi, oraz żądania przesłania tych danych innemu administratorowi, jeżeli dane są przetwarzane na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, lub umowy z nią zawartej oraz jeżeli dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany (art. 20 RODO),
 6. do cofnięcia zgody - w każdym momencie i bez podawania przyczyny, lecz przetwarzanie danych osobowych dokonane przed cofnięciem zgody nadal pozostanie zgodne z prawem,
 7. do wniesienia sprzeciwu - wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych w prawnie uzasadnionych celach administratora, z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, w tym wobec profilowania (art. 21 RODO).
 1. W celu skorzystania z wyżej wymienionych praw, osoba, której dane dotyczą, powinna skontaktować się, wykorzystując podane dane kontaktowe z Administratorem i poinformować go, z którego prawa i w jakim zakresie chce skorzystać. Wniosek dotyczący realizacji praw podmiotów danych można złożyć za pośrednictwem poczty elektronicznej: biuro@netcomplex.pl lub pisemnie na adres: Net Complex sp. z o.o., ul. Wita Stwosza 5, 4, 43 – 300 Bielsko Biała.
 1. Jeżeli po otrzymaniu wniosku, Administrator danych nie będzie w stanie ustalić treści żądania lub zidentyfikować osobę składającą wniosek w oparciu o dokonane zgłoszenie, Administrator zwróci się do osoby składającej wniosek o udzielenie dodatkowych informacji.
 1. Odpowiedź na zgłoszenie zostanie udzielona w ciągu miesiąca od dnia jego otrzymania. W razie konieczności przedłużenia tego terminu, Administrator poinformuje osobę składającą wniosek o przyczynach takiego przedłużenia. Odpowiedź zostanie udzielona na adres e-mail, z którego został wysłany wniosek, a w przypadku wniosków przesłanych w formie pisemnej, odpowiedź zostanie przesłana listem poleconym na adres wskazany przez osobę składającą wniosek, o ile z treści wniosku nie będzie wynikała chęć otrzymania informacji zwrotnej na adres e-mail.

 

§7 Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, zajmującego się ochroną danych osobowych, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2 00-193 Warszawa.

 

§8 Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

Podanie danych jest dobrowolne, w związku z usługami świadczonymi za pośrednictwem niniejszej Strony internetowej, z tym zastrzeżeniem, iż niepodanie wymaganych danych uniemożliwi realizację usług.

§9 Przekazywanie danych do Państw trzecich
(spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego)

Administrator danych korzystający z narzędzi wspierających jego bieżącą działalność, udostępnianych przykładowo przez firmę Google, może przekazywać dane osobowe do państwa spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w którym podmiot z nim współpracujący utrzymuje narzędzia służące do przetwarzania danych osobowych przy współpracy z Administratorem danych. W takiej sytuacji stosuje są mechanizmy zgodności przewidziane w RODO, w tym standardowe klauzule umowne określone przez Komisję Unii Europejskiej.

Polityka cookies

§1 Pliki Cookies

Strona internetowa wykorzystuje mechanizm działania plików cookies. Pliki cookies są to małe pliki tekstowe, które są zapisywane przez system teleinformatyczny w systemie teleinformatycznym Użytkownika (na komputerze, telefonie, tablecie) podczas przeglądania Strony internetowej i pozwalają na późniejszą identyfikację Użytkownika w przypadku ponownego połączenia ze Stroną z urządzenia (np. komputera, telefonu, tabletu), na którym zostały zapisane. Pliki te mają na celu zapewnić prawidłowe działanie Strony internetowej.

 1. Pliki cookies wykorzystywane przez Stronę internetową nie są szkodliwe ani dla osoby odwiedzającej ani dla urządzenia końcowego wykorzystywanego przez osobę odwiedzającą.

 

§2 Rodzaje wykorzystywanych Plików Cookies

 1. Strona internetowa używa dwa rodzaje plików cookies:
  1. cookies sesyjne – są przechowywane na urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia Użytkownika,
  2. cookies stałe – są przechowywane na urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie urządzenia nie powoduje ich usunięcia z urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia Użytkownika.
 1. Poniżej następujące rodzaje plików cookies:

Pliki cookies niezbędne (3)

Niezbędne pliki cookies przyczyniają się do użyteczności strony internetowej poprzez umożliwianie podstawowych funkcji takich jak nawigacja na stronie i dostęp do bezpiecznych obszarów strony. Strona nie może funkcjonować poprawnie bez tych plików cookies.

 

Nazwa Cookies

 

Dostawca

Typ

Data ważności

 

PHPSESSID

netcomplex.pl

HTTP

Sesyjny

li_gc

linkedin.com

HTTP

6 miesięcy

AnalyticsSyncHistory

linkedin.com

HTTP

1 miesiąc

Pliki cookies statystyczne (5)

Pliki cookies statystyczne pomagają Administratorowi Strony internetowej zrozumieć, w jaki sposób różni Użytkownicy zachowują się na Stronie, gromadząc i zgłaszając anonimowe informacje.

Nazwa Cookies

 

Dostawca

Typ

Data ważności

 

_ga

netcomplex.pl

HTTP

2 lata

_ga_#

netcomplex.pl

HTTP

1 rok

_gat

netcomplex.pl

HTTP

1 dzień

_gid

netcomplex.pl

HTTP

1 dzień

ga_#

netcomplex.pl

HTTP

1 rok

 

Pliki cookies marketingowe (6)

Pliki cookies marketingowe stosowane są w celu śledzenia Użytkowników na Stronie internetowej. Celem jest wyświetlanie reklam, które są istotne i interesujące dla poszczególnych Użytkowników i tym samym bardziej cenne dla wydawców i reklamodawców strony trzeciej.

 

Nazwa Cookies

 

Dostawca

Typ

Data ważności

 

_fbp

netcomplex.pl

HTTP

3 miesiące

bcookie

linkedin.com

HTTP

1 rok

lidc

bscookie

linkedin.com

www.linkedin.com

HTTP

HTTP

1 dzień

1 rok

_lfa

netcomplex.pl

HTTP

1 rok

UserMatchHistory

linkedin.com

HTTP

1 miesiąc

 

Pliki cookies niesklasyfikowane (12)

Pliki cookies nieklasyfikowane, to pliki, które są w procesie klasyfikowania, wraz z dostawcami poszczególnych plików cookies.

 

Nazwa Cookies

 

Dostawca

Typ

Data ważności

 

__eConsent

eskimi.com

HTTP

1 miesiąc

__eDId

eskimi.com

HTTP

1 miesiąc

li_sugr

linkedin.com

HTTP

3 miesiące

ads_tracker_9e324aa7ee72fce4a

77c4ddfc086b3cb

sklep.netcomplex.pl

HTTP

1 miesiąc

cookies_google_analytics

sklep.netcomplex.pl

HTTP

1 rok

_ga_123

netcomplex.pl

HTTP

1 rok

__eP

eskimi.com

HTTP

14 dni

soteshop

sklep.netcomplex.pl

HTTP

Sesyjny

utd_e900a947c5f3af9aa9562545347f2ad5

bdd31f2f249dcc25e5b4f302ff98ea68

sklep.netcomplex.pl

HTTP

1 miesiąc

banner_index_

sklep.netcomplex.pl

HTTP

1 miesiąc

cookies_google_targeting

sklep.netcomplex.pl

HTTP

1 rok

utl_04d940a6b816adc463a8db3fb65d

6f856c4fc2360b253011ea631db143022f3f

sklep.netcomplex.pl

HTTP

1 miesiąc

 

 1. Administrator korzysta z usług Google Analytics dostarczanych przez firmę Google Ireland Limited. Usługi te pomagają Administratorowi prowadzić statystyki i analizować ruch na Stronie internetowej. Gromadzone dane przetwarzane są w ramach powyższych usług do generowania statystyk umożliwiających właściwe administrowanie Stroną internetową. Administrator korzystając z powyższych usług, gromadzi takie dane jak źródła pozyskania odwiedzających Stronę internetową, sposób ich zachowania na Stronie internetowej, informacje na temat urządzeń oraz przeglądarek przy pomocy których odwiedzają Stronę internetową, IP oraz domenę, dane geograficzne a także dane demograficzne (wiek, płeć).
 1. Strona internetowa wykorzystuje również pliki cookies zewnętrzne w celu prezentowania na Stronie internetowej mapy wskazującej lokalizację siedziby Net Complex sp. z o.o., za pomocą serwisu internetowego maps.google.com (Administrator plików cookies zewnętrznych: Google Inc z siedzibą w USA).

 

§3 Narzędzia społecznościowe

Strona internetowa używa wtyczki społecznościowe serwisów społecznościowych, co powoduje, iż w urządzeniu Użytkownika mogą być umieszczone pliki cookies pochodzące od innych podmiotów w szczególności takich jak: Twitter, Facebook, YouTube. Poniżej szczegóły:

 1. Facebook przycisk Facebook Like jest używany, aby zintegrować Stronę internetową z naszą stroną na Facebook’u. Powoduje to, iż niektóre pliki cookies zostaną utworzone przez Facebook, które wykrywają liczbę „lubię” oraz czy Użytkownik jest zalogowany na Facebook, czy nie. Szczegółowe informacje na temat plików cookies dostępne są w Polityce prywatności Facebook.
 2. Linkedin – wtyczkę tę można rozpoznać pod loginem Linkedin. Informacja o prywatności dostępna są w polityce prywatności na stronie linkedin.com.
 3. YouTube możemy osadzać na Stronie internetowej pliki wideo, które są hostowane w serwisie zewnętrznym (YouTube), z wykorzystaniem rozszerzonego trybu prywatności YouTube. Zgodnie z informacjami zawartymi na stronie YouTube, YouTube może zapisać pliki cookie w komputerze Użytkownika dopiero wówczas, gdy Użytkownik uruchomi odtwarzacz wideo YouTube. Ponadto, na potrzeby odtwarzana osadzonych plików wideo w ramach tego trybu prywatności, YouTube nie będzie przechowywać informacji pozwalających na identyfikację osobową użytkownika. W związku z tym, że pliki cookie są zapisywane przez YouTube, nie ma możliwości sprawowania bezpośredniej kontroli nad ich wykorzystaniem. Szczegółowe informacje na temat plików cookies dostępne są w Polityce prywatności YouTube.
 4. Twitter – wtyczkę tę można rozpoznać pod logiem Twitter. Informacja o prywatności dostępna na stronie twitter.com.
 5. Instagram wtyczkę tę można rozpoznać pod logiem Instagram. Informacja o prywatności dostępna na stronie instagram.com

 

§4 Zarządzanie plikami cookies

Mechanizm działania plików cookies można zmienić zarządzając zakresem stosowania technologii plików cookies oraz wyrażoną zgodą w ramach ustawień na Stronie internetowej (w zależności od narzędzi wprowadzonych przez Administratora lub poprzez zmianę ustawień przeglądarki internetowej). W przypadku korzystania z ustawień przeglądarki internetowej, sposób usunięcia plików cookies różni się w zależności od używanej przeglądarki internetowej. Szczegółowe informacje na temat możliwości i sposobów obsługi plików cookies dostępne są w przeglądarkach internetowych w dziale pomocy danej przeglądarki internetowej, z której korzysta Użytkownik. Niemniej jednak, gdyby wykorzystywanie plików cookies było dla osoby odwiedzającej Stronę internetową z jakiegokolwiek powodu niekomfortowe, Administrator przypomina iż można zrezygnować z plików cookies oraz uniemożliwić przeglądarce internetowej ich zapisywanie.

 

 

Ważne: nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies.

Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.

Więcej informacji dotyczących polityki prywatności znajdziesz w zakładce z regulaminem.

Akceptuj