Trend Micro Vision One

trend micro vision one net complex

Zwiększ swój punkt widzenia i lepszy kontekst, aby z łatwością odnajdywać, wykrywać, badać ataki i reagować na nie.

Więcej niż
jeden wektor

Poważne zagrożenia mogą unikać wykrycia, jeśli dane są zbierane i analizowane w silosie. O ile funkcje wykrywania i reagowania wdrożone w poszczególnych warstwach zabezpieczeń mogą alarmować o podejrzanej aktywności dla tego wektora, brakuje możliwości automatycznego korelowania zdarzeń i powiązanej aktywności. To właśnie potrafi XDR.

Wydajna analiza
bezpieczeństwa

Modele analizy i wykrywania XDR korzystają ze źródeł danych, aby identyfikować zdarzenia niedostrzegalne dla EDR lub produktów punktowych. Analitycy mogą skupić swoją uwagę na mniejszej liczbie alertów o wyższej pewności, co prowadzi do szybszego wykrycia oraz aktywnej, standardowej i zautomatyzowanej odpowiedzi.

Jedna, zintegrowana
platforma

Badaj problemy przy użyciu alertu na pulpicie (Workbench Alert) lub widoku incydentów (Incident View), aby szybko wirtualizować, przeanalizować zagrożenia i zareagować na nie w całym środowisku. Wszystko to możesz zrobić z poziomu konsoli Trend Micro Vision One, poprawiając wskaźniki czasu wykrycia i reakcji.

Specjalnie zaprojektowana platforma ochrony przed zagrożeniami

Platforma ochrony przed zagrożeniami Trend Micro Vision One pomaga zespołom ds. bezpieczeństwa stale monitorować ogólny stan bezpieczeństwa firmy i nim zarządzać.

Łącząc XDR, Zero Trust Risk Insights i inne aplikacje do ochrony przed zagrożeniami, umożliwia zespołom ds. bezpieczeństwa pewne i skuteczne ograniczanie ryzyka.

Cenne informacje i oceny z zakresu bezpieczeństwa wraz z niestandardowymi widokami pulpitu pomagają wspomnianym zespołom w zawężaniu wyników do tych, którymi należy się zająć natychmiast, zapewniając większą widoczność i określając priorytety.

Funkcje Zero Trust Risk Insight obejmują funkcje wykrywania XDR i stałej oceny luk w zabezpieczeniach, aktywności aplikacji chmurowych, naruszenia bezpieczeństwa kont, a także wykrywania anomalii, co pozwala oszacować ogólne ryzyko ponoszone przez organizację, trendy w czasie i względne porównania z innymi firmami w tej samej branży lub w regionie.

Trend micro Vision One


Trend Micro Vision One zbiera i koreluje dane ukrytej aktywności związanej z wieloma wektorami XDR, zapewniając doskonalsze wykrywanie i badanie w wielu warstwach, którego nie można osiągnąć przy użyciu SIEM, EDR ani innych rozwiązań punktowych.

Zdarzenia, które pozornie wyglądają na mało istotne, w szerszym kontekście mogą nagle okazać się ważnymi wskaźnikami infekcji (IOCs), co pozwala na szybkie ograniczenie wpływu, skutków i szkód.

XDR dociera do sedna problemu.

Trend Micro Vision One stosuje analizy XDR do badania danych aktywności pochodzących z własnych rozwiązań działających w środowisku, aby generować skorelowane alarmy umożliwiające podjęcie odpowiednich działań oraz kompleksowe widoki incydentów. Globalny wywiad dotyczący zagrożeń z sieci Trend Micro™ Smart Protection Network™ w połączeniu ze stale aktualizowanymi regułami wykrywania i modelami maksymalizuje skuteczność XDR.

Można utworzyć niestandardowe kryteria wykrywania, aby szukać różnych zachowań w celu identyfikacji wieloetapowych, złożonych ataków w wielu warstwach bezpieczeństwa.

XDR rozbija silosy w celu poprawienia efektywności wykrywania.

Trend Micro Vision One umożliwia poszukiwanie zagrożeń przy użyciu wielu metod – od zaawansowanych zapytań po proste wyszukiwanie tekstowe – w celu aktywnego znajdowania danych lub aktywności w Twoim środowisku.

Sprawdzaj podejrzaną aktywność i badaj określone identyfikatory taktyki i techniki, gdy zagrożenie jest już znane. Stale wyszukuj nowo odkryte wskaźniki infekcji (IOC) przy użyciu zautomatyzowanej analizy Trend Micro lub niestandardowych skanów.

XDR ułatwia znalezienie tego, co ukryte.