Główna,NetComplex

NIS2 Wyzwaniem dla Przedsiębiorców – Wywiad Z Integratorem Rozwiązań Cyberbezpieczeństwa

Czas czytania: 4 min

Jakie są Pana obserwacje dotyczące poziomu świadomości polskich przedsiębiorstw w kwestii dyrektywy NIS 2? Czy firmy zdają sobie sprawę z konieczności wdrożenia nowych środków z zakresu cyberbezpieczeństwa? 

Grzegorz Świrkowski: Większość firm jest świadoma istnienia dyrektywy NIS 2, ale często brakuje im konkretnego zrozumienia jej konsekwencji. Często napotykają trudności w identyfikacji obszarów, w których konieczne jest podjęcie działań. Ogranicza się to często do ogólnej świadomości obowiązku dostosowania się do nowych wymogów, ale szczegóły i zakres tych działań są niejasne. 

Czy można zatem stwierdzić, że przedsiębiorstwa będą potrzebować wsparcia w zrozumieniu wymogów i obowiązków wynikających z dyrektywy NIS 2? Czy Net Complex może wspierać swoich klientów w dostosowaniu się do tych wytycznych? 

Grzegorz Świrkowski: Dyrektywa NIS 2 nakłada na podmioty kluczowe i ważne szeroki zakres praktyk z zakresu cyberhigieny. Nawiasem mówiąc, choć wydają się one być elementarnym krokiem, nie zawsze są one w pełni wdrożone przez wszystkie organizacje.

Dlatego niezwykle ważna jest współpraca z doświadczonym partnerem, takim jak Net Complex. Oferujemy nie tylko dostarczanie rozwiązań bezpieczeństwa czy pomoc w ich implementacji, ale również kompleksowe wsparcie, obejmujące identyfikację obszarów wymagających zabezpieczeń, szkolenia pracowników, wsparcie techniczne, doradztwo oraz outsourcing, jeśli taka potrzeba się pojawi.  

 Nasze zaangażowanie w utrzymanie najwyższych standardów bezpieczeństwa informacji, potwierdzone certyfikatem ISO 27001, idzie w parze z elastycznością współpracy. Dzięki temu jesteśmy w stanie kompleksowo wspierać naszych klientów, umożliwiając skuteczne wdrożenie wymagań dyrektywy NIS 2. 

 Jakie konkretne kroki proponujecie Państwo, aby organizacje mogły skutecznie przygotować się do wdrożenia zasad dyrektywy NIS 2? 

Grzegorz Świrkowski: Aby skutecznie przygotować się do implementacji zasad dyrektywy NIS 2, sugerujemy rozpoczęcie od oceny obecnego stanu bezpieczeństwa przedsiębiorstwa i identyfikacji istniejących zagrożeń. Zalecamy przeprowadzenie obiektywnego audytu, najlepiej przez zewnętrznego specjalistę.

Kolejnym kluczowym krokiem będzie opracowanie planu ciągłości działania, stanowiącego podstawę do skutecznego reagowania w sytuacjach kryzysowych. Dopiero po tych etapach zaleca się wdrożenie skutecznych rozwiązań z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz cykliczne szkolenia, mające na celu zminimalizowanie potencjalnego negatywnego wpływu czynnika ludzkiego na bezpieczeństwo przedsiębiorstwa.

Dzięki temu holistycznemu podejściu organizacja może skutecznie dostosować się do wymagań dyrektywy NIS 2 i podnieść poziom swojego bezpieczeństwa cybernetycznego. 

Wspomniał Pan wcześniej o usługach outsourcingowych w zakresie cybersecurity. Czy w związku z nowymi regulacjami widzą Państwo rosnące zapotrzebowanie na takie usługi? Jakie korzyści może przynieść organizacji korzystanie z usług dostawcy MSSP (Managed Security Services Provider)?  

Grzegorz Świrkowski:  Tak, zauważamy rosnące zainteresowanie usługami outsourcingowymi w obszarze cybersecurity. Wynika to z coraz większej świadomości organizacji dotyczącej złożoności zagrożeń cybernetycznych.

Firmy MSSP stają się kluczowym partnerem, dostarczając wyspecjalizowanych umiejętności i zaawansowanych narzędzi niezbędnych do efektywnej ochrony przed współczesnymi zagrożeniami. Warto również zauważyć, że korzystanie z usług MSSP przynosi przedsiębiorstwom szereg korzyści. Przede wszystkim pozwala organizacji skupić się na jej kluczowych działaniach, oddając zarządzanie bezpieczeństwem w ręce doświadczonych ekspertów. Elastyczność i skalowalność usług MSSP pozwalają dostosować poziom ochrony do zmieniających się potrzeb i rozmiaru przedsiębiorstwa, co jest istotne w dynamicznym środowisku biznesowym.

Aspekt kosztowy również odgrywa ważną rolę, ponieważ outsourcing często jest bardziej ekonomiczny niż utrzymanie wewnętrznego zespołu ekspertów. Firmy MSSP oferują elastyczne modele opłat, co umożliwia organizacjom dostosowanie kosztów do ich konkretnych potrzeb.

Ponadto, korzystanie z usług MSSP umożliwia organizacjom dostęp do najnowszych rozwiązań bez konieczności ponoszenia samodzielnego kosztu tych inwestycji. I najważniejsze w kontekście tematu naszej rozmowy – Firmy MSSP są zazwyczaj dobrze zorientowane w aktualnych regulacjach z zakresu cybersecurity. Współpraca z takim partnerem ułatwia organizacji spełnienie wymagań regulacyjnych, takich jak właśnie dyrektywa NIS 2. 

Jakie mogą być konsekwencje dla przedsiębiorstw, które nie dostosują się do wymagań dyrektywy NIS 2? 

Grzegorz Świrkowski: Niedostosowanie się do wymagań dyrektywy NIS 2 niesie za sobą istotne skutki dla przedsiębiorstw. W przypadku naruszenia postanowień dyrektywy, organy regulacyjne mogą nałożyć na firmę sankcje finansowe, których wysokość, w zależności od skali naruszeń, może być znacząca.

Na przykład, dla podmiotów kluczowych, które złamią zasady zarządzania ryzykiem lub zgłaszania incydentów, przewidziane są sankcje administracyjne sięgające nawet 10 milionów euro lub 2% całkowitego rocznego obrotu. Ponadto, reputacja firmy może zostać nadszarpnięta, prowadząc do utraty zaufania klientów i partnerów biznesowych.

Dyrektywa NIS 2 ma fundamentalne znaczenie dla zwiększenia poziomu cyberbezpieczeństwa, co oznacza, że firmy, które nie dostosują się do jej wymagań, stają się bardziej narażone na ataki cybernetyczne, co z kolei grozi utratą danych i stratami finansowymi. W związku z tym, zalecamy przedsiębiorstwom staranne wdrożenie postanowień dyrektywy NIS 2 oraz współpracę z doświadczonymi partnerami, aby mieć pewność, że są odpowiednio chronione przed współczesnymi zagrożeniami cybernetycznymi. 

 

 

Podsumowując, dyrektywa NIS 2 stanowi istotne wyzwanie dla polskich przedsiębiorstw, wymagając kompleksowego podejścia do kwestii cyberbezpieczeństwa. Choć większość firm ma świadomość istnienia tych regulacji, często brakuje precyzyjnego zrozumienia konsekwencji oraz szczegółowych działań do podjęcia. Net Complex, jako doświadczony partner, oferuje wsparcie w dostosowaniu się do wymagań dyrektywy NIS 2. Poprzez dostarczanie rozwiązań bezpieczeństwa, takich jak ESET, czy WatchGuard, identyfikację obszarów wymagających zabezpieczeń, szkolenia pracowników oraz elastyczne modele outsourcingu, umożliwiamy skuteczne wdrożenie tych regulacji. Dzięki holistycznemu podejściu, organizacje mogą nie tylko spełnić wymogi dyrektywy, lecz także podnieść poziom swojego bezpieczeństwa cybernetycznego, wykorzystując rozwiązania takie jak NacView, Forcepoint, Telescope czy SenhaSegura,  zapewniając sobie skuteczną ochronę przed nowoczesnymi zagrożeniami.
Dodaj komentarz