Główna,Poradnik bezpieczeństwa IT

Audyt bezpieczeństwa sieci: Jak ocenić i poprawić zabezpieczenia swoich systemów?

Czas czytania: 3 min
Audyt bezpieczeństwa jest procesem analizy i oceny infrastruktury IT, dokładniej jego systemów, aplikacji i całej organizacji, pod względem potencjalnych zagrożeń i ryzyka. Celem takiego testu jest weryfikacja i zidentyfikowanie luk w zabezpieczeniach. Następnie określa się zalecenia, które dotyczą działań naprawczych, wszystko po to aby poprawić cyberbezpieczeństwo w organizacji.

Praktyczne wskazówki dotyczące przeprowadzania audytu bezpieczeństwa sieci IT

Aby przeprowadzić audyt bezpieczeństwa sieci IT, trzeba podejść do tematu w sposób staranny i dbać o systematyczność.

Należy:

 1. Określić cel i zakres –  określ cel audytu i jasno zdefiniuj zakres prac. Wybierz konkretne obszary sieci do przetestowania, zbadania.
 2. Używać odpowiednich narzędzi – skorzystaj z narzędzi służących do przeprowadzenia audytu. Np. skanery podatności, testery penetracyjne, analizatory ruchu sieciowego lub monitoring bezpieczeństwa mogą pomóc w identyfikacji zagrożeń.
 3. Sprawdzić dokumenty – zapoznaj się z dokumentacją polityk bezpieczeństwa organizacji. Upewnij się, że stosowane praktyki odpowiadają najlepszym standardom.
 4. Regularnie skanować podatności – przeprowadź skanowanie podatności, aby zidentyfikować słabe punkty w systemach, aplikacjach, urządzeniach sieciowych.
 5. Przeprowadzać testy penetracyjne – przeprowadź test penetracyjny, aby sprawdzić rzeczywistą odporność sieci na próby ataku.
 6. Analizować szczegółowo logi zdarzeń – zweryfikuj logi zdarzeń z systemów i urządzeń sieciowych, aby wykryć potencjalne nieprawidłowości lub podejrzane aktywności.
 7. Weryfikować wszystkie zgodności – sprawdź, czy sieć spełnia wymogi związane z przepisami i standardami branżowymi (np. GDPR, ISO 27001).
 8. Ocenić stan konfiguracji – upewnij się, że konfiguracja urządzeń sieciowych jest właściwie zabezpieczona i zgodna z zalecanymi praktykami.
 9. Zbadać kontrole dostępu – sprawdź, czy nadania uprawnień są odpowiednio zaimplementowane i że tylko odpowiednie osoby mają dostęp do konkretnych zasobów.
 10. Przeprowadzić wywiad społeczny (tzw. social engineering) – przeprowadź testy wśród pracowników, aby dokładnie sprawdzić, jak dobrze personel radzi sobie z próbami wyłudzenia informacji.
 11. Sprawdzić dokumentację wyników – starannie dokumentuj wyniki audytu, w tym znalezione luki, rekomendacje poprawek.
 12. Wystawić raporty i zalecenia – przygotuj szczegółowy raport z wynikami audytu, zawierający zidentyfikowane zagrożenia oraz zalecenia dla poprawy bezpieczeństwa sieci.
 13. Wdrożyć działania naprawcze – podejmij odpowiednie kroki by naprawić luki i zajmij się wdrożeniem zalecanych działań naprawczych.
 14. Monitorować i przeprowadzać audyt ciągły – wprowadź proces ciągłego monitorowania i audytu, aby utrzymać wysoki poziom bezpieczeństwa sieci w dłuższej perspektywie czasowej.
 15. Edukować pracowników – zachęć personel do podnoszenia świadomości w zakresie bezpieczeństwa, szkoleń oraz przestrzegania najlepszych praktyk bezpieczeństwa IT.

Przeprowadzenie audytu bezpieczeństwa sieci IT z pewnością może pomóc w zidentyfikowaniu i eliminacji zagrożeń, które mogą prowadzić do potencjalnych naruszeń. Warto zapamiętać, że audyt powinien być regularnie powtarzany, aby utrzymać odpowiedni poziom bezpieczeństwa w zmieniającym się środowisku IT.

Skanowanie podatności systemów i aplikacji – audyt bezpieczeństwa

Skanowanie podatności w systemach informatycznych ma na celu wykazanie obszarów słabości danego systemu w infrastrukturze. Wykryte anomalie dają podstawę do wprowadzenia zmian. W większych organizacjach takie podatności przekazywane są do działu odpowiedzialnego za proces Patch Management.

Ocena polityk bezpieczeństwa i procedur w firmie

Polityka bezpieczeństwa powinna być spisanym dokumentem, który jest zrozumiały i dostępny dla każdego pracownika oraz partnerów biznesowych, jeżeli korzystają z zasobów IT.  Nie jest to jednak pojęcie jednoznaczne. Może odnosić się zarówno do RODO jak i do wybranego systemu IT lub zbioru danych. Polityka bezpieczeństwa musi obejmować wszystkie urządzenia wykorzystywane w procesie przetwarzania danych. Dla właściwego zdefiniowania polityki bezpieczeństwa przeprowadzony audyt powinien podzielić infrastrukturę IT na poszczególne kategorie, w których łatwiej będzie się przyjrzeć potencjalnym zagrożeniom. Podział powinien obejmować grupy, takie jak np.: dane, systemy IT, systemy sieciowe i infrastruktura LAN, infrastruktura IT w tym serwery oraz ludzie.

Grafika: Freepik, Vestock
Źródło: https://www.computerworld.pl/news/Jak-zdefiniowac-firmowa-polityke-bezpieczenstwa,412090.html

Dodaj komentarz